hu | sk | en | de |

Stomatologické sluľby - Snímateµné zubné náhrady

Snímateµné zubné náhrady

V prípadoch, keď počet zubov nie je dostatočný na to, aby sa zhotovili pevné náhrady, pouľijú sa čiastočné alebo úplné snímateµné náhrady.

Kompletné zubné protézy

Ak pacient stratil vąetky svoje zuby a neexistuje moľnos» implantácie. Materiál je zvyčajne plast.

Strata vąetkých zubov výrazne zníľi ľuvaciu schopnos», zmení sa estetika tváre a dochádza k poruche reči.

Neschopnos» ľu» s»aľuje trávenie a napomáha vzniku ľalúdočných vredov.

Výrazne sa mení aj tvár. Prehĺbia sa vrásky, vystúpi brada, nos sa zdá by» dlhąím. Môľe to tieľ vies» aľ k rozvoju psychických problémov.

Vąetky tieto problémy je moľné prekona» zhotovením úplnej snímateµnej protézy, ktorá obnoví estetické a ľuvacie funkcie a v neposlednom rade aj rečové schopnosti.

Kompletná snímateµná zubná náhrada pozostáva z 3 častí

  • základná doska
  • umelé ďasno
  • umelé zuby

Základná doska je vyrobená z plastu a úplne pokrýva sliznicu podnebia. Je to nevyhnutné, pretoľe zubná protéza je drľaná na mieste silou priµnutia. Snaľíme sa, aby ju zubný laborant vyrobil čo najtenąiu, aby si na ňu pacient mohol zvyknú» čo najrýchlejąie.

Umelé ďasno drľí zuby. Je imitáciou pôvodného ďasna.

Aj umelé zuby sú vyrobené z plastu. Pri výbere tvaru a farby zohµadňujeme aj estetické poľiadavky pacienta.

Čistenie kompletnej snímateµnej zubnej náhrady

Mala by sa odstráni» a čisti» kaľdý deň, najlepąie po kaľdom jedle. Čistenie sa vykonáva pomocou zubnej kefky. Zubné protézy je potrebné dezinfikova» ąpeciálnou dezinfekčnou tabletkou na umelý chrup, čo trvá len niekoµko minút.

Snímateµné zubné náhrady

Dodatočné oąetrenie

Aľ počas pouľívania zubnej náhrady moľno zisti», kde sú body, v ktorých je potrebné protézu korigova». V týchto miestach je nutné ju trochu obrúsi». Nikdy nečakajte, kým zubná náhrada poąkodí ďasno tak, ľe sa na ňom vytvoria rany. Pri prvom náznaku nepríjemného pocitu je treba vyhµadáva» lekára.

Kontrola sa odporúča kaľdých ąes» mesiacov. Pretoľe ďasná a kos» sa neustále menia, čo môľe ma» za následok, ľe zubná náhrada uľ nebude dokonale prilieha» a je potrebné ju vystuľi».

Čiastočné zubné protézy

V prípade, ľe pacient má svoje predné zuby, ale po stranách mu chýbajú, je moľné zhotovi» kombinovanú protézu. Zvyąné zuby sa prepoja mostíkom, ku ktorému môľe by» pripevnená protéza jemnými mechanickými upevňovacími prvkami, ktorých materiál môľe by» kov alebo plast.

Ak je v prednej oblasti dostatok kostnej hmoty, môľeme pouľi» 4 implantáty, na ktoré sa pripevní snímateµná protéza, ktorú nazývame snímateµná zubná náhrada kotvená na implantátoch.

További fogászati kezelések
Fogászati kezelés - Implantátumok

Implantátumok

Kényelmes megoldás egy implantátummal elhorgonyzott fogpótlás.

Fogászati kezelés - Koronák, hidak

Koronák, hidak

Koronák, hidak esetében is mindig azon vagyunk, hogy szép, esztétikus megoldást találjunk.

Fogászati kezelés - Kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások

Részleges, vagy teljes kivehető fogpótlások készülnek.

Fogászati kezelés - Inlay

Inlay

Régi tömések helyett készíthetünk inlayket.

Fogászati kezelés - Héjak

Héjak

Nagyon vékony, fényáteresztő kerámia héjakról van szó.

Fogászati kezelés - Szájhigiénés kezelések

Szájhigiénés kezelések

A szájhigiéniás kezelések által hosszú távon megőrizhetőek a maradó fogak.

Fogászati kezelés - Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A tejfogak egészségesen tartásával is foglalkozni kell.

Fogászati kezelés - Esztétikai fogászat

Esztétikai fogászat

Arra törekszünk, hogy a legesztétikusabb megoldást válasszuk.