hu | sk | en | de |

Stomatologické sluľby - Korunky a mostíky

Korunky a mostíky

V prípade, ľe zub nemoľno opravi» výplňou, pretoľe uľ nie je k dispozícii dostatok zubnej hmoty na udrľanie plniaceho materiálu, moľno zub zachráni» obrúsením a nasadením estetickej korunky.

Korunky a mostíky sa dajú robi» len na vhodne upravené zuby. Z tohto dôvodu budú staré výplne nahradené a v prípade potreby uskutočníme aj liečbu koreňových kanálikov. Ak chýba jeden alebo viac zubov, zbrúsením susedných zubov moľno vytvori» pevný mostík.

Korunky môľu by» vyrobené z rôznych materiálov

kovokeramická korunka: na kovový základ bez niklu je umiestnený keramický pláą»

Často zvolený typ koruny, pouľíva sa hlavne na zadné zuby.

Kovokeramická korunka môľe by» vyrobená ako korunka pre jeden zub, alebo v prípade viacerých chýbajúcich zubov moľno zhotovi» kovokeramický mostík. Moľno ju zvoli» aj pre predné zuby, ale dnes uľ sú pre túto oblas» uprednostňované zirkónové korunky.

zlatokeramická korunka: na zlatý základ je umiestnený keramický pláą»

celokeramická korunka: estetická korunka bez kovu

 • základ je vyrobený ąpeciálnym procesom, lisovaním,
 • nemôľe sa vyskytnú» ľiadna alergia na kov,
 • pôsobí prirodzene
 • odporúča sa na zlomené zuby, estetickú obnovu silno sfarbených alebo poąkodených zubov

Korunky a mostíky

zirkónová korunka: nekovová estetická korunka

 • Vyrobená procesom CAD/CAM presná, dokonale uzatvárajúca
 • ľiadna alergia na kov
 • jedno z najestetickejąích rieąení
 • odporúča sa na zlomené zuby, estetickú obnovu silno sfarbených alebo poąkodených zubov
 • pôsobí prirodzene a je tvrdąia ako prírodné zuby
 • vyrába sa počítačovou technológiou CAD/CAM, vďaka ktorej moľno vyrobi» eąte presnejąie náhrady
 • neobsahuje kov
 • je zhotovená na kostre s farbou identickou so zubmi, čo je dôleľité kvôli estetike
 • vyznačuje sa vysokou pevnos»ou v »ahu, bezpečne odoláva ľuvacej sile

Kedy sa oplatí zvoli» zirkónovú korunku

 • pri výmene starých kovokeramických koruniek
 • v prípade sfarbených zubov z dôvodu odstráneného nervu
 • v prípade chýbajúceho zuba, na vytvorenie estetického mostíka
 • v prípade korekcie silne opotrebovaných zubov posilnených čapíkom

Vľdy sa usilujeme nájs» pekné, estetické rieąenie.

Kazuistika

Pred

Pred zubným oąetrením Pred zubným oąetrením Pred zubným oąetrením

Po

Po zubným oąetrením Po zubným oąetrením Po zubným oąetrením Po zubným oąetrením Po zubným oąetrením

További fogászati kezelések
Fogászati kezelés - Implantátumok

Implantátumok

Kényelmes megoldás egy implantátummal elhorgonyzott fogpótlás.

Fogászati kezelés - Koronák, hidak

Koronák, hidak

Koronák, hidak esetében is mindig azon vagyunk, hogy szép, esztétikus megoldást találjunk.

Fogászati kezelés - Kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások

Részleges, vagy teljes kivehető fogpótlások készülnek.

Fogászati kezelés - Inlay

Inlay

Régi tömések helyett készíthetünk inlayket.

Fogászati kezelés - Héjak

Héjak

Nagyon vékony, fényáteresztő kerámia héjakról van szó.

Fogászati kezelés - Szájhigiénés kezelések

Szájhigiénés kezelések

A szájhigiéniás kezelések által hosszú távon megőrizhetőek a maradó fogak.

Fogászati kezelés - Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A tejfogak egészségesen tartásával is foglalkozni kell.

Fogászati kezelés - Esztétikai fogászat

Esztétikai fogászat

Arra törekszünk, hogy a legesztétikusabb megoldást válasszuk.