hu | sk | en | de |

Stomatologické sluľby - Inlay

Inlay

Namiesto starých výplní môľeme vytvori» inlay. Po odstránení starých výplní alebo zubného kazu urobia sa odtlačky, na základe ktorých zubný laborant zhotoví v rovnakej farbe ako vlastné zuby inlay a zubný lekár ju uľ len nalepí.

Oproti beľným zubným výplniam má významné výhody z hµadiska trvanlivosti, funkčnosti a estetiky. Jej zhotovenie si vyľaduje veµkú presnos» od stomatológa aj od zubného laboranta.

Inlay je oveµa odolnejąie rieąenie ako estetická výplň zhotovená v zubárskom kresle. ®ivotnos» má 10-15 rokov.

Materiálom pre lnlay môľe by»

  • lisovaná keramika
  • zlato
  • gradia

Inlay z lisovanej keramiky je najvhodnejąia pri rekonątrukcii zadných zubov. Je menej nápadná, úplne zodpovedá farbe pôvodného zuba.

Inlay

Inlay zo zlata má najdlhąiu ľivotnos». Zlato µudský organizmus dobre toleruje.Zlatá inlay má vynikajúcu odolnos» voči vysokým ľuvacím silám.

Inlay Gradia má v porovnaní s inlay z lisovanej keramiky a zo zlata výhodnejąiu cenu, čo môľe by» výhodou. Je µahko opracovateµná, jej farba je rovnaká ako farba inlay z lisovanej keramiky. Ale jej ľivotnos» nie je tak dlhá, ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch.

Prečo je lnlay lepąím rieąením ako výplň, ak chýba veµká čas» zubu?

  • moľno ju bezpečne pripevni»
  • chráni neporuąené zubné tkanivo
  • oveµa menąia pravdepodobnos» vzniku kazu pri dodrľiavaní vhodnej hygieny ústnej dutiny
  • je estetickejąia, zubný laborant dokáľe vytvori» hrbolčeky a ryhy s eąte väčąou presnos»ou
  • pôvodný tvar zuba sa dá dokonale obnovi»
  • kontakt medzi susednými zubami môľe by» vytvorený oveµa presnejąie. Tým sa zabezpečí, ľe jedlo nezostane medzi zubami, resp. rozdelí sa ľuvacia sila na vąetky zuby.
További fogászati kezelések
Fogászati kezelés - Implantátumok

Implantátumok

Kényelmes megoldás egy implantátummal elhorgonyzott fogpótlás.

Fogászati kezelés - Koronák, hidak

Koronák, hidak

Koronák, hidak esetében is mindig azon vagyunk, hogy szép, esztétikus megoldást találjunk.

Fogászati kezelés - Kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások

Részleges, vagy teljes kivehető fogpótlások készülnek.

Fogászati kezelés - Inlay

Inlay

Régi tömések helyett készíthetünk inlayket.

Fogászati kezelés - Héjak

Héjak

Nagyon vékony, fényáteresztő kerámia héjakról van szó.

Fogászati kezelés - Szájhigiénés kezelések

Szájhigiénés kezelések

A szájhigiéniás kezelések által hosszú távon megőrizhetőek a maradó fogak.

Fogászati kezelés - Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A tejfogak egészségesen tartásával is foglalkozni kell.

Fogászati kezelés - Esztétikai fogászat

Esztétikai fogászat

Arra törekszünk, hogy a legesztétikusabb megoldást válasszuk.