hu | sk | en | de |

Stomatologické sluľby - Implantáty

Implantáty

Čiastočné alebo úplné zubné protézy často spôsobujú problémy s rečou alebo jedením. Aby sme tomu zabránili, odporúčame implantáty, ktoré sa dajú v prípade dostatku kostnej hmoty pouľi» ako fixné náhrady.

Zubná náhrada ukotvená implantátom je funkčne aj esteticky dlhodobým a pohodlným rieąením.

Zubná implantácia je nízkorizikový a bezbolestný chirurgický zákrok, ktorého podstatou je nasadenie implantátu v mieste chýbajúceho zuba.

Zubný implantát môľe by» umiestnený iba v podmienkach úplne bez zápalu. Po odstránení zapáleného zuba je potrebné počka», kým sa zápal vylieči. Zuby treba vyčisti» a zubné kazy odstráni» pomocou výplní. V ústach nesmie zosta» nič, čo by mohlo ohrozi» úspech implantácie.

Moľnos» pouľitia implantátu závisí od kostnej hmoty. Pre úspeąné osadenie implantátu sú potrebné kosti primeranej ąírky a hĺbky. Musíme vąak počíta» s mnohými ďaląími faktormi: silným fajčením, cukrovkou, zanedbanou ústnou hygienou. V týchto prípadoch sa implantát neodporúča.

Môľeme poveda», ľe 3 chýbajúce zuby budú potrebova» 2 implantáty. V prípade úplnej straty zubov je potrebných 8 implantátov na jednu čeµustnú kos».

Zubnú náhradu moľno nasadi» 3-4 mesiace po implantácii.

Čo je implantát?

Umelý koreň zasadený do čeµustnej kosti. Implantáty majú rozdielne priemery a dĺľky.

V liečebnej fáze, ktorá v optimálnom prípade trvá 3-4 mesiace, sa implantát zakotví v kosti, takľe implantát bude pre zubnú náhradu správne stabilný. Potom novú korunku nasadíme na implantát.

Materiál implantátu

Čistý titán. Tento materiál µudské telo plne akceptuje.

Výhody implantácie

 • môľe úplne nahradi» chýbajúce zuby
 • ľutie rovnocenné so ľutím vlastnými zubami
 • vynikajúca estetická hodnota
 • bezbolestnos»

Implantáty

Riziká pri zavádzaní zubných implantátov

 • opuch
 • sfarbenie do modra
 • podliatiny
 • poąkodenie okolitých anatomických vz»ahov

Nasadenie zubného implantátu

Implantáciu vykonáva skúsený zubný chirurg. Pred oąetrením sa vykoná panoramatický snímok pomocou röntgenu alebo CT. Prípadne oboje.

Na základe týchto údajov je moľné urči» počet implantátov, ktoré je potrebné vloľi», resp. či je k dispozícii dostatok kostnej hmoty pre zhotovenie vhodnej zubnej náhrady, alebo či je potrebné kos» nahradi».

Dĺľka zákroku závisí od počtu vkladaných zubných implantátov. Procedúra sa vykonáva pri lokálnej anestézii a je bezbolestná. ©vy sa odstránia o 7 aľ 10 dní neskôr.

Potom nasleduje liečebná fáza, ktorá môľe trva» od 3 do 6 mesiacov, v závislosti od toho, či je potrebná náhrada kostnej hmoty. Náhrada kostnej hmoty predlľuje dobu hojenia.

Potom je moľné na implantát pripevni» novú korunku.

Pred a po implantácii

Pred:

 • jes» obvyklým spôsobom
 • uľíva» pravidelne lieky

Po:

 • chladením zmierňova» citlivos» a opuch sliznice
 • vyvarujte sa pitiu kávy, čaju, alkoholu, mliečnych výrobkov, fajčeniu, koreneným jedlám počas niekoµkých dní
 • primeraná hygiena ústnej dutiny
 • uľívanie odporúčaných liekov
 • pouľívanie ústnej vody
 • kontroly kaľdých 6-12 mesiacov
További fogászati kezelések
Fogászati kezelés - Implantátumok

Implantátumok

Kényelmes megoldás egy implantátummal elhorgonyzott fogpótlás.

Fogászati kezelés - Koronák, hidak

Koronák, hidak

Koronák, hidak esetében is mindig azon vagyunk, hogy szép, esztétikus megoldást találjunk.

Fogászati kezelés - Kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások

Részleges, vagy teljes kivehető fogpótlások készülnek.

Fogászati kezelés - Inlay

Inlay

Régi tömések helyett készíthetünk inlayket.

Fogászati kezelés - Héjak

Héjak

Nagyon vékony, fényáteresztő kerámia héjakról van szó.

Fogászati kezelés - Szájhigiénés kezelések

Szájhigiénés kezelések

A szájhigiéniás kezelések által hosszú távon megőrizhetőek a maradó fogak.

Fogászati kezelés - Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A tejfogak egészségesen tartásával is foglalkozni kell.

Fogászati kezelés - Esztétikai fogászat

Esztétikai fogászat

Arra törekszünk, hogy a legesztétikusabb megoldást válasszuk.