hu | sk | en | de |

Stomatologické sluľby - Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

Ani pacienti, ktorí si zuby čistia svedomito nemôľu úplne vyčisti» niektoré časti v ústnej dutine. Z tohto dôvodu plak a baktérie prítomné v ústach spôsobujú zápal ďasien a zubný kaz.

Najmä u starąích µudí je dôleľité, aby nás pravidelne navątevovali a absolvovali dentálnu hygienu, pretoľe s pribúdajúcim vekom sa zvyąuje sklon k vzniku zápalov a ochorení. Aj prítomnos» baktérií môľe vies» k zápalu.

Profesionálna dentálna hygiena zniľuje riziko zápalu.

Zákrok Airflow je u pacientov vąeobecne populárny. Pri jeho aplikácii zmes vzduchu, vody a morskej soli čistí zuby. Jeho pomocou môľeme odstráni» aj také neľiaduce nečistoty a sfarbenie, ktoré s pouľitím iných prostriedkov dentálnej hygieny nie sme schopní. Sfarbenie spôsobené kávou, čajom, červeným vínom a cigaretami je moľné pomocou Airflow veµmi dobre odstráni».

Dentálna hygiena

Zubná kefka je najdôleľitejąím nástrojom individuálnej dentálnej hygieny. Môľe to by» buď ručná zubná kefka, ktorú je vhodné vymeni» kaľdé 3 mesiace, alebo aj elektrická zubná kefka. Popri pouľívaní zubnej kefky sa odporúča pouľíva» aj dentálnu ni», resp. v prípade fixnej zubnej náhrady aj ąpeciálnu dentálnu ni» (Superfloss)vhodnú pre tento účel.

Dlhodobá gingivitída vedie k zhorąeniu podporných tkanív zubov, k uvoµneniu a strate zubov.

Profesionálna dentálna hygiena sa odporúča aspoň 1-2 krát za rok. Týmto spôsobom sa môľu dlhodobo zachova» zostávajúce zuby.

További fogászati kezelések
Fogászati kezelés - Implantátumok

Implantátumok

Kényelmes megoldás egy implantátummal elhorgonyzott fogpótlás.

Fogászati kezelés - Koronák, hidak

Koronák, hidak

Koronák, hidak esetében is mindig azon vagyunk, hogy szép, esztétikus megoldást találjunk.

Fogászati kezelés - Kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások

Részleges, vagy teljes kivehető fogpótlások készülnek.

Fogászati kezelés - Inlay

Inlay

Régi tömések helyett készíthetünk inlayket.

Fogászati kezelés - Héjak

Héjak

Nagyon vékony, fényáteresztő kerámia héjakról van szó.

Fogászati kezelés - Szájhigiénés kezelések

Szájhigiénés kezelések

A szájhigiéniás kezelések által hosszú távon megőrizhetőek a maradó fogak.

Fogászati kezelés - Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A tejfogak egészségesen tartásával is foglalkozni kell.

Fogászati kezelés - Esztétikai fogászat

Esztétikai fogászat

Arra törekszünk, hogy a legesztétikusabb megoldást válasszuk.