hu | sk | en | de |

Stomatologické sluľby - Estetická stomatológia

Estetická stomatológia

Okrem pravidelnej domácej starostlivosti o zuby, estetická stomatológia dokáľe dosiahnu», aby aj z Váąho úsmevu vyľarovalo sebavedomie.

Estetická stomatológia zahŕňa pouľitie techník na tvarovanie chrupu do jeho individuálneho a prirodzeného vzhµadu zhotovovaním estetických výplní, fazet (vener) a koruniek bez kovu.

Venujem pozornos» anatomickým formám charakteristickým pre zdravý chrup, prirodzenej farbe zubov, harmonickému vzhµadu a potrebám pacientov. Estetická stomatológia tieľ vyľaduje ąpeciálne techniky, presnos» a zvýąenú spoluprácu s pacientom.

Výplne

Pracujeme s výplňovými materiálmi rovnakých farieb ako je pôvodná farba zubov. Sú to estetické, svetlom vytvrdzované, umelohmotné, biele výplňové materiály vystuľené keramickými zrnkami. Vďaka nim moľno anatomický tvar zuba µahko reprodukova», takľe je moľné vytvára» výplne, ktoré sú vernými kópiami zubov. Sú to stabilné, estetické materiály. Vkladajú sa vo vrstvách do vopred vytvorenej dutiny. Vhodné sú v prípade malých a stredne veµkých kazov. V prípade hlbąích kazov a pri ľuvacích zuboch, kde väčąia strata zubového materiálu, nie je výplň najlepąou voµbou.

V týchto prípadoch aj napriek pozornej a plnohodnotnej práci stomatológa výplň neprilieha k zubu s dostatočnou presnos»ou. V tomto prípade sa odporúča vyrobi» vloľky s vyąąou za»aľiteµnos»ou, tzv. inlay. Inlay, ktorú zhotovil zubný laborant v zubnom laboratóriu s vysokou presnos»ou, sa v zubnej ordinácii prilepí do ąpeciálne pripravenej dutiny.

Materiál

 • gradia
 • lisovaná keramika

Prečo je lnlay lepąím rieąením ako výplň, ak chýba veµká čas» zubu?

 • moľno ju bezpečne pripevni»
 • chráni neporuąené zubné tkanivo
 • je oveµa menąia pravdepodobnos» vzniku kazu pri dodrľiavaní vhodnej hygieny ústnej dutiny
 • je estetickejąia, zubný laborant dokáľe vytvori» hrbolčeky a ryhy s eąte väčąou presnos»ou
 • pôvodný tvar zuba sa dá dokonale obnovi»
 • kontakt medzi susednými zubami môľe by» vytvorený oveµa presnejąie. Tým sa dosiahne, ľe jedlo nezostane medzi zubami, resp. rozloľí sa ľuvacia sila na vąetky zuby.

Estetická stomatológia

Fazety

Máte sfarbené zuby? Nie ste spokojný s ich tvarom? Máte veµkú medzeru medzi zubami?

Fazety poskytujú rieąenie pre tieto problémy! Veµmi tenký estetický doplnok s hrúbkou do 0,5 mm. Je to ąetrné rieąenie, zuby je potrebné pripravi» len v minimálnom rozsahu. Vďaka znecitliveniu je postup bezbolestný.

Fazety umoľňujú korigova» zmenu farby alebo neľiaduci tvar zubov, resp. odstráni» veµké medzery medzi zubami, alebo obnovi» časti poąkodených zubných koruniek.

Materiál

 • lisovaná keramika

Kedy odporúčame fazety?

 • odlomil sa kus z predných zubov a poąkodenie nie je moľné odstráni» výplňou
 • nie ste spokojný s Vaąim úsmevom
 • medzi prednými zubami máte medzeru
 • máte vrodenú poruchu vývoja skloviny a dentínu
 • tvar predných zubov nie je správny
 • bielenie zubov nie je efektívne pri sfarbených, ąedých zuboch

Nekovové korunky

V prípade väčąích strát zubnej hmoty, pri tvarových defektoch, môľe by» vyrobená nekovová korunka. Týmto moľno dosiahnu», ľe vďaka tvaru, farbe, resp. schopnosti prepúą»a» svetlo bude vyrobená zubná náhrada na nerozoznanie od vlastných zubov.

Materiálom môľe by» zirkónová keramika alebo lisovaná keramika.

Zirkónové korunky sú vyrobené takzvanou technológiou CAD/CAM. To znamená, ľe zubný laborant navrhuje korunky počítačom a vytvára ich na počítačom riadenom zariadení.

Dokonale harmonizujú s prirodzenou farbou zubov.

Bielenie zubov

V dneąnej dobe jeme, ąportujeme stále viac a vedome viac dbáme o svoje zdravie, integritu a estetický vzhµad náąho chrupu. Dobrý pocit a zdravé sebavedomie nás naplní, ak na nás pozerá v zrkadle príjemný úsmev.

Avąak krásny úsmev nemoľno vytvori» jednoduchým bielením. Ak je na zube kaz alebo je ďasno okolo zuba zapálené, resp. ak máte veµa zubného kameňa, v prvom rade je potrebné vyrieąi» tieto problémy. Aľ potom môľe nasledova» bielenie. V oblasti estetickej stomatológie je bielenie veµmi populárne.

Ak chceme dosiahnu» účinnos» bielenia zubov, najprv je treba zisti», či je moľné vykona» bielenie zubov.

Pekný výsledok moľno dosiahnu», ak

 • ďasná sú zdravé a bez zápalu
 • nie je prítomný ľiaden zubný kameň
 • zuby sú zdravé alebo správne oąetrené
 • vaąe zuby sú tmavé alebo ľlté a chcete ich zosvetli»

Bielenie zubov sa môľe vykonáva» iba na zdravých, správne oąetrených zuboch, preto musíme najskôr obnovi» zdravie ďasien a zubov.

Technológia bielenia zubov v zubnej ordinácii je bezpečná, pohodlná a efektívna. Pred bielením zubov zuby vľdy očistíme v rámci dentálnej hygieny, takľe výsledok je krająí a dlhodobejąí. Po odstránení zubného kameňa ultrazvukom, nasleduje odstránenie povlakov a pigmentov pomocou metódy Airflow, ktorá veµmi dobre odstráni sfarbenie a tým vracia prirodzenú farbu zubov. Po týchto procedúrach môľe nasledova» bielenie zubov!

Pekné, zdravé zuby a ľiarivý úsmev prajem kaľdému!

További fogászati kezelések
Fogászati kezelés - Implantátumok

Implantátumok

Kényelmes megoldás egy implantátummal elhorgonyzott fogpótlás.

Fogászati kezelés - Koronák, hidak

Koronák, hidak

Koronák, hidak esetében is mindig azon vagyunk, hogy szép, esztétikus megoldást találjunk.

Fogászati kezelés - Kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások

Részleges, vagy teljes kivehető fogpótlások készülnek.

Fogászati kezelés - Inlay

Inlay

Régi tömések helyett készíthetünk inlayket.

Fogászati kezelés - Héjak

Héjak

Nagyon vékony, fényáteresztő kerámia héjakról van szó.

Fogászati kezelés - Szájhigiénés kezelések

Szájhigiénés kezelések

A szájhigiéniás kezelések által hosszú távon megőrizhetőek a maradó fogak.

Fogászati kezelés - Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A tejfogak egészségesen tartásával is foglalkozni kell.

Fogászati kezelés - Esztétikai fogászat

Esztétikai fogászat

Arra törekszünk, hogy a legesztétikusabb megoldást válasszuk.