hu | sk | en | de |

O nás

O nás

Vitajte na webovej stránke stomatologickej ambulancie COLOR-DENT! Volám sa Dr. Deák Henrietta, ąpecialista na ochorenia zubov a ústnej dutiny. V roku 2001 som absolvovala ątúdium na stomatologickej fakulte lekárskej univerzity Albert Szent-Györgyi v Segedíne.

V priebehu rokov som absolvovala niekoµko ąkolení. Moji pacienti môľu by» preto istí, ľe dostanú kvalitnú a dokonalú liečbu. Mojim hlavným cieµom je, aby pacienti odchádzali z ambulancie s dobrým pocitom a ąirokým úsmevom na tvári.

Za kaľdým jedným zubom sa skrýva aj duąa človeka, ktorá si vyľaduje tak isto pozornos», ako aj jeho zuby.

O nás

Ambulancia má svoje vlastné zubné laboratórium. Naąi laboranti zhotovujú pre pacientov zubné náhrady s vysokou precíznos»ou a majú 18 ročnú odbornú prax.

Naąe mesto Győr

Maďarské mesto so ľupným právom, ktoré je hlavným mestom Rábsko-moąonsko-ąopronskej ľupy. Je v podradí 6-tym najµudnatejąím mestom Maďarska, a je významným ekonomickým, kultúrnym a ąportovým centrom. Leľí na osi Viedeň-Bratislava-Budapeą», disponuje vynikajúcimi dopravnými danos»ami. Je tretím najbohatąím mestom na kultúrne pamiatky v Maďarsku. Za rekonątrukciu barokového centra mu bolo udelené uznanie Európska cena za ochranu kultúrneho dedičstva.

Leľí na sútoku riek Moąonský Dunaj, Rába a Rábca, a preto je nazývané aj "mestom riek" .

Győr je najdynamickejąie sa rozvíjajúce mesto v krajine. Je výborne prístupné s akýmikoµvek dopravnými prostriedkami. ®elezničná a cestná doprava predstavujú uzol celoątátneho významu.

Naąe mesto Győr

Ak cestujete vlakom, najdôleľitejąia je ľelezničná trasa spájajúca Viedeň s Budapeą»ou, pretoľe na naąu vlakovú stanicu prichádza mnoľstvo medzinárodných vlakov.

Dôleľité je spomenú» aj diaµnicu M1, po ktorej sa moľno rýchlo a µahko dosta» do Budapeąti aj do Viedne. Do mesta vedie aľ niekoµko výjazdov z diaµnice.