hu | sk | en | de |

Kontakt

Kontakt

Dr. Deák Henrietta

Ubytovanie

Győr je bohatý aj na ubytovacie moľnosti. Najbliľąie k naąej ambulancii je Hotel Rába, ktorý je návątevníkom Győru k dispozícii na začiatku peąej zóny v centre. Pacienti sa k nám odtiaµ dostanú 5 minútovou prechádzkou.

Ďaląie ubytovanie:

Parkovaniea

Kratąie parkovanie je moľné na spoplatnenom parkovisku pred ambulanciou, resp. výhodne moľno parkova» v parkovacom dome Révai Parkolóház, ktorý je vzdialený od ambulancie 5 minút chôdze. (Révai Parkolóház, Győr, Szent István út 12.) Koncom roka 2018 bude odovzdaný do prevádzky parkovací dom, vzdialený cca 150 m od naąej ambulancie.

Cestovanie

Do Győru sa moľno dosta» akýmkoµvek dopravným prostriedkom. Je uzlom ľelezničnej a cestnej dopravy celoątátneho významu. Pri ľelezničnej doprave je najdôleľitejąia ľelezničná tra» Viedeň - Budapeą». Na naąu vlakovú stanicu prichádza mnoho medzinárodných vlakov. Z vlakovej stanice je ambulancia vzdialená na 10 minút chôdze.

Dôleľité je spomenú» aj diaµnicu M1, po ktorej sa moľno rýchlo a µahko dosta» do Budapeąti aj do Viedne. Do mesta vedie aľ niekoµko výjazdov z diaµnice.